Dades legals

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús del website GALENUS.ES al qual s’accedeix mitjançant l’adreça principal www.galenus.es.
En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, s’informa que aquest website ha estat creat, és mantingut i és propietat de Galenus Centre de Salut, SL, entitat amb domicili a l’Av. Països Catalans, 10 E · 08192 · Sant Quirze del Vallès, Barcelona (Espanya), proveïda de CIF: B-63959274, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 0158 Tom 37874 Full B316381, inscripció 2a.

Els usuaris podran establir comunicació directa i efectiva amb Galenus Centre de Salut, SL, titular del present website no només mitjançant visita personal o correu dirigit al seu domicili social, sinó també pels següents mitjans:

Tel +34 937 217 676
Fax +34 937 212 630

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a aquest website o la seva utilització de qualsevol manera implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals d’ús i de les que, unilateralment, en qualsevol moment, pugui establir Galenus Centre de Salut, SL. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest website.
La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l’acceptació, sense cap reserva, de les normes particulars o instruccions que Galenus Centre de Salut, SL pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

3. CONDICIONS D’ACCÉS
En general, l’accés a la informació i als serveis facilitats per Galenus Centre de Salut SL, serà lliure i gratuït, i no s’exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per accedir a determinats continguts o serveis.
Quan per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Galenus Centre de Salut, SL, donarà a les esmentades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de Privacitat.
Així mateix, en aquests casos, si fos necessària la utilització de claus d’accés (nom d’usuari i contrassenya), els usuaris hauran de tenir en compte el següent:
• La contrassenya escollida per l’usuari no podrà ser contrària a la moral ni als bons costums generalment acceptats, ni podrà lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers.
• Les claus d’accés són per a ús personal i exclusiu de l’usuari titular de les mateixes, i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat. Galenus Centre de Salut, SL no serà responsable per cap perjudici en que l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència de que altres persones utilitzin la seva contrassenya, amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari.
• Galenus Centre de Salut, SL es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de la contrassenya per l’usuari.

4. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
La utilització del website de Galenus Centre de Salut, SL haurà de respectar el contingut d’aquestes Condicions Generals, qualsevol disposició legal aplicable i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, així com als d’ordre públic.
Llevat de prèvia i expressa autorització de Galenus Centre de Salut, SL, els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i serveis per ús propi i personal i, per tant, s’abstindran de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels esmentats continguts.
En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per Galenus Centre de Salut, SL de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els correspondran per les conductes o activitats que, de qualsevol manera, podran resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest website a altres usuaris.
En particular, i a títol merament indicat i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través de Galenus Centre de Salut, SL missatges, imatges, fotografies, software, dades o continguts que:
• De qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenació jurídica.
• Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
• Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
• Es trobin protegits per qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, llevat prèvia i suficient autorització del seu titular legítim.
• Lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
• Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
• Continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui malmetre o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

Els usuaris respondran als danys i perjudicis de qualsevol tipus que Galenus Centre de Salut, SL pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d’ús d’aquest website.
Galenus Centre de Salut, SL es reserva el dret de denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l’accés a aquest website a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
5.1. Propietat Industrial
La denominació Galenus Centre de Salut, SL, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest website són propietat de la mercantil Galenus Centre de Salut, SL, qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per aquest motiu, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que manquin de la corresponent autorització.
L’eventual presència en aquest website de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s’efectuarà sense finalitat comercial i amb l’autorització dels seus legitims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets.
5.2. Noms de domini
En el mateix sentit del comentat en l’apartat anterior, el nom/s de domini/s www.galenus.es//www.galenuscentredesalut.com//www.galenuscentredesalut.net// www.galenuscentredesalut.es i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present website són de titularitat exclusiva de la mercantil Galenus Centre de Salut, SL, o bé el seu ús se li ha cedit pel seu legítim titular. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.
5.3. Drets d’Autor
5.3.1. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest website, així com el propi website en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.
5.3.2. Queden exclosos d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat de Galenus Centre de Salut, SL i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pugui descarregar des de diverses pàgines d’aquest website amb la finalitat de possibilitar o facilitar-hi l’accés. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.
5.3.3. La titularitat dels drets d’autor sobre articles, arxius o altres formes de col·laboració amb Galenus Centre de Salut, SL correspon als seus autors. La seva divulgació en aquest website s’efectuarà sense ànim de lucre per part de la mercantil Galenus Centre de Salut, SL condicions ressenyades en les presents Condicions Generals.

5.4. Ús personal
L’usuari queda expressament autoritzat per Galenus Centre de Salut, SL a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, excepte els programes d’ordinador, sempre que s’efectui per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompondre els esmentats continguts. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre i quan es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no suposa la concessió de cap llicència a l’usuari. Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest website requerirà l’autorització expressa i per escrit de Galenus Centre de Salut, SL.
5.5. Reserva d’accions
L’ús dels continguts o serveis de Galenus Centre de Salut, SL no implica ni suposa la concessió de cap classe de llicència o autorització d’ús sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.
L’usuari d’aquest website es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Galenus Centre de Salut, SL, l’execució de qualsevol mitjà o acció legal que li correspongui en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. ENLLAÇOS
En aquest website l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents de Galenus Centre de Salut, SL. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb el website o de caràcter general. Aquesta vinculació s’efectuarà sense cap ànim de lucre.
Galenus Centre de Salut, SL no es fa responsable dels continguts als que s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que d’aquells es realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica.
No obstant això, Galenus Centre de Salut, SL, es compromet a fer el possible per evitar l’existència en el seu website d’enllaços de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana i vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas de que tingui coneixement efectiu de que la informació a la que remeti algun enllaç és il·lícita, Galenus Centre de Salut, SL, es compromet a actuar amb la deguda diligència per a eliminar o inutilitzar l’esmentat enllaç.
En el supòsit que el titular d’algun website estimés que algun enllaç establert des de Galenus Centre de Salut, SL, afetca de qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, només ha de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un e-mail a administracio@galenus.es o per qualsevol altre mitjà, amb la confiança de que l’enllaç serà donat de baixa de forma immediata, o modificat de forma satisfactòria per a l’interessat, sense necessitat d’altres tràmits o explicacions per part seva.

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20h

93 721 76 76

Av. Països Catalans, 10E 08192 Sant Quirze del Vallès